Privacy verklaring

 1. Home
 2. Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES

Hoogwerf Financieel Advies is een advieskantoor op het gebied van financiële dienstverlening en is gevestigd in Barendrecht onder het KVK-nummer 68832052. Wij verzamelen persoonsgegevens om de diensten die wij aanbieden optimaal te kunnen verzorgen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoogwerf Financieel Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en respecteert je privacy. Wij gaan zorgzaam om met deze gegevens en doen er alles aan om deze te beschermen. Hieronder is te lezen hoe wij dit doen.

VERWERKING VAN GEGEVENS

Met de gegevens die wij van je ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij gebruiken de gegevens die wij van je krijgen om een analyse van je financiële situatie te maken. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van je pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Met het ‘verwerken’ van je gegevens worden alle handelingen bedoeld die we met persoonsgegevens kunnen uitvoeren, zoals opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven, verwijderen of verzamelen van je gegevens.

Wij mogen dit doen op grond van een aantal rechtsgeldige redenen:

Bij het afsluiten en uitvoeren van een of meerdere van onze diensten hebben wij gegevens van je nodig die we kunnen doorgeven aan de desbetreffende partij

Er zijn wetten die ons verplichten de (persoons)gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Bij het aangaan van de relatie ben je akkoord gegaan met deze privacyverklaring en heb je daarmee toestemming gegeven tot het verwerken van de gegevens. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken.

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.;
 • Het communiceren met onze relaties;
 • Het voorkomen van fraude tegenover financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen;
 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan.

Wij verzamelen onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (bv. naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Identificatiegegevens (bv. BSN, paspoortnummer of ID-kaartnummer, geboortedatum, geslacht) en kopieën van identiteitsbewijzen;
 • Financiële gegevens (bv. over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)
 • Overige gegevens die van belang zijn (bv. beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
 • Contactmomenten (bv. brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen en wat je op onze websites doet en bekijkt, ons contact via sociale media, zoals Facebook en Instagram)

WEIGERING VERSTREKKEN GEGEVENS

Als je weigert ons bepaalde informatie te verstrekken die wel nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren, dan ziet Hoogwerf Financieel Advies zich genoodzaakt om geen overeenkomst met je aan te gaan of de lopende overeenkomst te beëindigen. Het is ook niet mogelijk om bepaalde verplichte gegevens op verzoek van de klant te verwijderen, omdat wij wettelijk verplicht zijn (of om een andere gerechtvaardigde reden) bepaalde gegevens te bewaren.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Zowel in het kader van het opstellen van ons advies als wanneer je ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of, en zo ja, onder welke condities zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van jouw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om je contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met je kan zoeken.

Wij geven de ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van je opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen de gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

Wanneer wij van derden persoonlijke informatie van jou ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren de gegevens minimaal 5 jaar vanaf het moment van advisering en maximaal tot het moment waarbij verdere archivering geen reëel doel meer dient.

RECHTEN VAN ONZE KLANT

Je bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog meer rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze sommen we hieronder op:

a) Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Daarnaast mag je ons altijd vragen welke informatie wij verwerken en hoe wij dit doen.

b) Wanneer je meent, dat wij bepaalde gegevens onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zelfs zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor je werken correct zijn.

c) Wanneer je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan het verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van de gegevens verzetten.

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e) Wanneer je dat wilt, kun je ons vragen de gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van dit verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.

f) Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, het je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens en daar een klacht in te dienen.

Er kunnen uitzonderingen op deze rechten van toepassing zijn, waardoor bepaalde rechten niet in alle gevallen gelden.

WEBSITE

Hoogwerf Financieel Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van de gegevens die je daar achterlaat te voorkomen. Alle personen die namens Hoogwerf Financieel Advies van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding.

Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Wanneer je klant bij ons wordt, word je e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kun je je op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat je klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard, zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Het gaat hier om zogenaamde functionele en analytische cookies.

 

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je jezelf aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • de browser die wordt gebruikt (zoals Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van je bezoek;
 • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

KLACHTEN

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Contactgegevens:

Contactpersoon: Arie Hoogwerf
Hoogwerf Financieel Advies
Oslo 4
2993 LD Barendrecht

Website: www.hoogwerffinancieeladvies.nl
Telefoon: 0180-234039
E-mail: info@hoogwerffinancieeladvies.nl

Mocht je klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met jouw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven je dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht je toch van mening zijn dat wij niet zorgvuldig genoeg met je persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

WIJZING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.